תנאי שימוש ופרטיות- דאבל דייט הכרויות.

תנאי שימוש ופרטיות- תקנון האתר - דאבל דייט הכרויות חינם 

ההסכם המפורט להלן הוא הסכם תנאי שימוש(תקנון האתר) באתר בינך לבין אתר דאבל דייט - המפרט את תנאי השימוש באתר דאבל דייט (להלן: "דאבל דייט הכרויות" ו- "האתר" או "אתר דאבל דייט" בהתאמה). תנאים אלה מפרטים את תנאי השירות אותם מספק דאבל דייט הכרויות למשתמשיו ולמנויים שלו, וכוללים התחייבויות שונות של דאבל דייט הכרויות כלפיך ושלך כלפי דאבל דייט הכרויות לרבות כללי שימוש נאותים באתר.

אנא קרא/י בעיון את כל התנאים.במידה והינך מסכימ/ה לתנאים המפורטים להלן אנא סמן/י ב- "וי" את הסכמתך בהצהרה בתחתית דף הרישום לאתר ולחצ/י על הלחצן "סיים".

במידה ואינך מסכימ/ה לתנאים המפורטים להלן נבקשך שלא לסמן את הסכמתך להצהרה ולא ללחוץ על הלחצן "סיים".

מובהר, כי ללא הסכמה לתנאים המפורטים להלן לא יפתח עבורך חשבון בדאבל דייט הכרויות ודאבל דייט הכרויות לא יספק לך השירותים המפורטים להלן.

התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של דאבל דייט הכרויות.

הכותרות בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד ואין בתוכנן כדי לחייב ו/או לסייע בפרשנות הנאמר בגוף הסעיפים.

1. הגדרות


1.2 "כרטיס אישי" – כרטיס בו ממלא המשתמש את פרטיו האישיים (הנשארים חסויים), תיאורו, תכונותיו, ותמונה שלו, ואשר משתמשים אחרים יכולים לצפות בו וללמוד את נתוניו האישים של המשתמש (למעט פרטים אישיים מזהים הנשארים חסויים).

1.3 "חשבון דאבל דייט הכרויות אישי" - חשבון פרטי של משתמש בו מפורט כרטיסו האישי ובאמצעותו מאפשר האתר משלוח הודעות למשתמשים אחרים וקבלתן.

1.4 "משתמש" - גולש אינטרנט אשר פתח חשבון דאבל דייט הכרויות לאחר שהתחייב בכל ההתחייבויות המפורטות בתנאים אלה.

1.5 "מנוי" – משתמש אשר רכש שירותי מנוי מדאבל דייט הכרויות.

1.6 "המאגר" – מאגר משתמשי דאבל דייט הכרויות, לרבות (מבלי להגביל) שמותיהם, פרטיהם, כרטיסם האישי, וההודעות אשר שלחו.

2. השירות

2.1 דאבל דייט הכרויות מספק לגולשי האינטרנט אשר הינם בני18 שנים ומעלה, שירותי הכרויות מקוונים (און-ליין) אשר באמצעותם יכולים הגולשים ליצור קשר בלתי אמצעי למטרות חברות, בילוי ו/או לכל מטרה חוקית אחרת בה הם מעוניינים ועליה הם מסכימים (להלן: "השירות").

2.2 דאבל דייט הכרויות מאפשר לנרשמים לשירות לפתוח חשבון דאבל דייט הכרויות אישי על מאגר מידע הנמצא בבעלותו. על מנת לפתוח חשבון דאבל דייט הכרויות אישי נדרש הנרשם למלא את פרטיו האישיים, תיאורו, ופרטים נוספים, ואף לצרף תמונה בכרטיס אישי.

2.3 דאבל דייט הכרויות שומר לעצמו הזכות שלא לפרסם התמונה אשר צורפה ע"י המשתמש לכרטיסו האישי ו/או לדרוש הוכחות נוספות מהמשתמש לאותנטיות של התמונה.

2.4 מרגע שהושלמה ההרשמה, נפתח לנרשם חשבון דאבל דייט הכרויות אישי ומרגע זה הוא הופך להיות משתמש. הגישה ל חשבון דאבל דייט הכרויות האישי של המשתמש תהא ע"י הכנסת שם משתמש וסיסמא אותם הקצה המשתמש לאתר.

2.5 מרגע שהושלמה ההרשמה, נכנס חשבון דאבל דייט הכרויות האישי של המשתמש לרבות כרטיסו האישי למאגר, ומשתמשים אחרים המבצעים חיפושים במאגר יכולים לצפות בכרטיסו האישי (למעט פרטיו החסויים) של המשתמש, וליצור עמו קשר ע"י משלוח הודעה ו/או בדרך אחרת, אם המשתמש סיפק פרטי יצירת קשר אחרים אשר אינם חסויים.

2.6 דאבל דייט הכרויות מאפשר לבעל החשבון לבצע חיפושים במאגר לפי רשימה של תיאורים ותכונות אותן יגדיר המשתמש. לאחר קבלת התוצאות יוכל המשתמש לצפות בכרטיס האישי של המשתמשים אשר עלו בחיפושו (למעט פרטיהם החסויים), וליצור עמם קשר ע"י משלוח הודעה ו/או בדרך אחרת, אם המשתמשים סיפקו פרטי יצירת קשר אחרים אשר אינם חסויים.

2.7 דאבל דייט הכרויות נותן לך בזה הרשאה אישית, אשר אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה ו/או למכירה ו/או להורשה בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה, לעשות שימוש בשירות כמפורט בהסכם זה.

2.8 דאבל דייט הכרויות שומר לעצמו הזכות לחזור בו מההרשאה ו/או לבצע שינויים בהרשאה ו/או לבצע שינויים בשירות ככל שימצא לנכון , על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא חובת הנמקה וללא חובה במתן הודעה מראש או בכלל, לרבות אף הפסקת השירות בכללותו.

3. הצהרות כלליות

3.1 הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי הנך לפחות בן/ת 18שנים.

3.2 הנך מצהיר כי קראת והבנת את הגדרת השירות וכי הנך מקבל את כל האמור בה.

3.3 הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים כי התנאים וההתחייבויות המפורטים בהסכם זה נתונים לשינויים והוספות על פי שיקוד דעתו הבלעדי של דאבל דייט וכי לאחר מתן הודעה בדאר אלקטרוני יכנסו לתוקף ויהפכו להיות מחייבים. אין בס"ק 3.2 זה בכדי לפגוע בזכותו של דאבל דייט הכרויות לבצע שינויים בשירות ללא מתן הודעה
כאמור בס"ק 2.6 לעיל.

3.4 הנך מצהיר כי ידוע לך כי המערכת אינה מבצעת סינון כלשהו של המשתמשים והמצטרפים והרשומים בדאבל דייט הכרויות בשום צורה או אופן. כתוצאה מכך, דאבל דייט הכרויות ו/או מפעיליו ו/או עובדיו ו/או בעליו לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או בלתי ישיר שיגרם כתוצאה מהשימוש בשירות, כולל (מבלי להגביל) נזקים שיגרמו כתוצאה מהתקשרות כלשהי עם משתמשים אחרים. התקשרות כזו תיעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.

3.5 הנך מצהיר כי ידוע לך כי אין ביכולתה של המערכת והמערכת אינה מבצעת אימות של הפרטים האישיים הנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההצטרפות לדאבל דייט הכרויות, וכתוצאה מכך אין האתר אחראי לאמיתות הפרטים כפי שהם מופיעים.

3.6 הנך מצהיר כי לאור האמור לעיל ידוע לך כי יתכן שהמשתמש אשר יוצר עמך קשר עלול להזדהות לפי פרטים שקריים ו/או אשר אינם מדוייקים ו/או אשר אינם אמת, לרבות (מבלי להגביל) שם, גיל, תיאור אישי, וכיו"ב, ומתחייב כי הנך לוקח בחשבון אפשרות כאמור באם תיצור קשר עם משתמשים באתר, וכי תנקוט בכל הנדרש על מנת להגן על עצמך, וכי הנך לוקח האחריות המלאה על עצמך לעניין כל נזק ישיר ו/או שאינו ישיר אשר עלול להיגרם לך.

3.7 הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים כי כל התקשרות בינך לבין כל אדם אחר אשר תיווצר באמצעות האתר הינה באחריותך האישית בלבד וכי הקשר אשר יווצר הינו קשר בלתי אמצעי אשר נעשה ללא פיקוח וידיעת דאבל דייט הכרויות וכי אין לדאבל דייט הכרויות כל אחריות ו/או חובה להתערב במערכת היחסים שבינך לבין אדם אחר ו/או לבדוק או להכריע בכל סכסוך במידה ויווצר ו/או לבדוק או להכריע בדבר כל תלונה אשר תהא לך כנגד אדם אחר.

3.8 הנך מצהיר כי ידוע לך כי האתר מאפשר פרסום בעמודים הנגישים למשתמשים אחרים והנגישים לכלל ע"י גורמים אחרים וכי אין לו שליטה ופיקוח על כל הנאמר והמתפרסם, וכי ידוע לך כי לאתר לא תהא כל אחריות כלפיך בגין כל פרסום ו/או חוות דעת ו/או מידע ו/או הצהרה ו/או כל דבר אחר אשר לא פורסם ישירות על ידו (להלן בס"ק זה: "פרסום מידע").

הנך מצהיר כי ידוע לך כי דאבל דייט הכרויות לא יהיה אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין כל פעולה אשר תיעשה בהסתמך על פרסום מידע כמפורט לעיל אשר יגרמו בצורה ישירה ו/או עקיפה הפסד ו/או נזק כלשהם.

3.9 הנך מצהיר כי ידוע לך כי באתר מתפרסמים קישורים רבים לאתרים אשר אינם קשורים לאתר בכל דרך שהיא וכי באתרים אלה עלולים להיות תכנים העלולים לפגוע בך.

הנך מאשר ידוע לך כי לדאבל דייט הכרויות אין ולא תהיה כל אחריות כלפיך בשל כניסתך לאתרים באמצעות כל קישור המפורסם בדאבל דייט וכי כניסתך לאתרים אלה הינה על אחריותך האישית בלבד. כמו כן דאבל דייט הכרויות אינה מתחייבת כלפיך כי הקישורים יקשרו אותך לאתרים בהתאם למפורט בקישורים ו/או בכלל.

3.10 הנך מצהיר כי ידוע לך כי משתמשים אחרים באתר ו/או גורמים בלתי מורשים, עלולים לבצע פעולות שעלולות לפגוע ברגשותיך ו/או ברגשות אחרים, לרבות (מבלי להגביל) הצגת חומר תועבה, הצגת חומר בעל אופי מיני, כתיבת דברי נאצה, כתיבת דברים פוגעים, גזעניים, מעליבים, כתיבת דבר אשר הינו מנוגד לחוק ו/או אשר מעודד לעבור על החוק וכיו"ב.

הנך מצהיר כי ידוע לך כי דאבל דייט הכרויות לא יהא אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין חשיפה שלך לכל פגיעה כמפורט בס"ק זה.

3.11 הנך מצהיר כי ידוע לך כי משתמשים אחרים באתר ו/או גורמים בלתי מורשים עלולים לשלוח לך תוכנות וירוסים ו/או תוכנות פריצה ו/או תוכנות מזיקות אחרות אשר יש בהן כדי לגרום לך ו/או לאחרים נזק לתוכנה ו/או למחשב ו/או לרשת מחשבים.


הנך מצהיר כי ידוע לך כי דאבל דייט הכרויות לא יהיה אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או פריצה העלולה להיגרם לך כמפורט בס"ק זה.

3.12 הנך מצהיר, כי ידוע לך, כי קיים סיכון, שגורמים בלתי מורשים יצליחו לפרוץ לחשבון דאבל דייט הכרויות האישי שלך ו/או לחשבונות של משתמשים אחרים להם מסרת אינפורמציה אישית שלך ולעשות פעולות בלתי מורשות בשמך ו/או בשם משתמשים אחרים ו/או להשיג מידע חסוי עליך ו/או לעקוב אחר פעולותיך ו/או לבצע כל מעשה בלתי מורשה אחר באינפורמציה המפורטת בהקשר אליך באתר.

הנך מצהיר כי הנך מוסר מידע לאתר ועושה שימוש באתר בידיעה של הסיכונים הכרוכים במסירת המידע וכי הנך לוקח אחריות מלאה לכל המידע אשר הנך מוסר לאתר וכי ידוע לך כי דאבל דייט הכרויות לא יהא אחראי כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר בגין כל נזק ו/או פגיעה אשר תיגרם בשל גילוי ו/או שימוש כמפורט בס"ק זה.

3.13 הנך מצהיר כי ידוע לך, כי שימושך בשירות עלול לחשוף אנשים אחרים העושים שימוש במחשב ו/או במחשבים ו/או במסוף, ו/או במסופים מהם הנך נכנס לאתר, ועלול לפגוע בהם ו/או ברגשותיהם ו/או במחשבים ו/או במסופים בדרכים המפורטות בסעיף זה. הנך מתחייב לעשות כל שידרש, על מנת שאנשים אחרים כאמור לא יחשפו לאתר בכל דרך שהיא. הנך לוקח על עצמך את האחריות לכל נזק אשר יגרם לכל אדם אחר אשר יפגע בכל דרך שהיא כתוצאה מחשיפה לאתר כמפורט בס"ק זה.

3.14 הנך מצהיר, כי ידוע לך שדאבל דייט הכרויות ממליץ לנהוג זהירות רבה בכל המפורט בסעיף זה, הן לעניין יצירת קשר עם גורמים אחרים, הן לעניין קבלת חומרים מגורמים אחרים, והן לעניין חשיפת מידע כלפי גורמים אחרים ובאתר בכלל.

3.15 הנך מצהיר כי ידוע לך כי דאבל דייט הכרויות מספק לך את השירות AS-IS וכי אינו נותן לך כל התחייבות ו/או הבטחה בדבר הצלחה בהכרת אנשים אחרים ו/או במציאת בן-זוג וכי דאבל דייט הכרויות אינו יוצר לך כל מצג שהוא במפורש ו/או במכללא בכל דבר ועניין לרבות פעילות שוטפת של האתר, היעדרות של תקלות, שמירת האינפורמציה הרלבנטית אליך במערכת, שמירה על השירות נקי מליקויים ופגמים וזמין בכל עת, שמירה על היסטוריית ההודעות אשר שלחת וכל דבר אחר.

3.16 הנך מצהיר כי ידוע לך כי דאבל דייט הכרויות לא יהא אחראי כלפיך לכל נזק, ישיר או עקיף אשר יגרם לך כתוצאה מהשימוש בשירות ו/או ממניעות כלשהי מהשימוש בשירות בשל כל סיבה שהיא. מובהר, כי בכל מקרה שלא יהיה דאבל דייט הכרויות לא יהא מחוייב כלפיך בסך העולה על הסך ששולם על ידך עבור השירות.

3.17 הנך מצהיר כי הנך לוקח בחשבון כל האמור לעיל בעת שהנך מתקשר בהסכם זה ועושה שימוש בשירות והנך לוקח על עצמך את האחריות על כל נזק שיגרם לך ו/או לאחר ומאשר כי ידוע לך כי דאבל דייט הכרויות לא יהא אחראי בגין כל נזק אשר יגרם לך ו/או לאחר בכל דבר ועניין הקשור בשימוש באתר.

3.18 הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים, כי לא תיווצר לך כל זכות קניינית במידע אשר יצטבר בחשבון דאבל דייט הכרויות האישי שלך, וכי לא תהא לך כל זכות דרישה ו/או תביעה במידה וימחק ו/או יאבד המידע האמור, בין אם במתכוון ובין אם בלא מתכוון, בין אם בדרך של מחיקת המידע ובין אם בדרך של סגירת חשבון דאבל דייט הכרויות האישי שלך. המידע אשר יצטבר בחשבון שלך - לרבות (מבלי להגביל) מידע לעניין אנשים עמם יצרת קשר, מידע לעניין הודעות אשר שלחת, והודעות אשר קיבלת וכיו"ב.

4. הצהרה והתחייבות בדבר נכונות הפרטים

4.1 הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי המידע שסיפקת לגבי עצמך והפרטים האישיים אשר דווחו על ידך בטופס ההרשמה ובמהלך הרישום (להלן: "המידע האישי") הנם נכונים, מלאים, ושלמים, וכי לא סיפקת כל מידע אשר הינו שקרי, ו/או מוטעה ו/או עלול להטעות ו/או אשר אינו אמת.

4.2 מבלי למעט מהאמור לעיל, הנך מתחייב לספק את כתובת הדאר האלקטרוני שלך לאתר ומאשר כי הכתובת אשר סיפקת הנך הכתובת הנכונה. הנך מאשר כי ידוע לך שהאתר ייצור עמך קשר באמצעות הדאר האלקטרוני ומאשר כי במידה וסיפקת כתובת דאר אלקטרוני אשר אינה נכונה, תהא מושתק מלטעון טענה כלשהי בדבר אי קבלת הודעה מכל מן וסוג. 4.3 הנך מתחייב לשמור על המידע והפרטים עדכניים, וכי כל עוד הנך עושה שימוש בדאבל דייט הכרויות, במידה ויחול שינוי במצבך, תדאג לעדכן את נתוניך ואת המידע בהתאם.

4.4 הנך מצהיר כי ידוע לך שמשתמשים אחרים באתר מסתמכים על המידע האישי ומודע לכך שמתן מידע אישי שקרי ו/או שאינו נכון על מנת לקבל דבר מה עלול להוות עוולה אזרחית ואף פלילית.

4.5 הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך האחראי היחידי והבלעדי לנכונות הפרטים המפורטים בכרטיס האישי שלך, וכי תהא אחראי לכל נזק שיגרם לאחר כתוצאה מאי נכונותם.

5. מגבלות על השימוש בחשבון האישי ובאתר

5.1 הנך מצהיר ומתחייב כי אין בכוונתך לעשות וכי לא תעשה באתר כל שימוש למטרה בלתי חוקית או מטרה האסורה על פי כל דין.

5.2 הנך מתחייב, כי לא תעשה כל דבר אשר עלול לפגוע פיזית ו/או קניינית ו/או כלכלית במשתמשי דאבל דייט הכרויות האחרים.

5.3 הנך מצהיר ומתחייב כי לא תבצע באתר כל שימוש אשר יש בו כדי להוות פגיעה באדם אחר בין אם אדם זה הינו משתמש ובין אם לאו. לעניין זה, פגיעה לרבות (מבלי להגביל) פרסום בכרטיס האישי ו/או כתיבת הודעה ו/או כתיבת מודעה בפורומים ו/או פרסום קישור המוביל לאתר העלולים להיות פוגעים ו/או מעליבים, בעלי אופי גזעני, מיני, סחטני, מאיים, פוגעים ברגשי דת, פרסום דבר תועבה, כתיבת דברי נאצה, לרבות עשיית דבר אשר יש בו כדי להוות הוצאת לשון הרע, עשיית דבר אשר יש בו כדי להוות פגיעה בפרטיות, עשיית דבר אשר יש בו כדי להוות הטרדה מינית ו/או הטרדה האסורה עפ"י חוק כתיבת דבר אשר הינו מנוגד לחוק ו/או אשר מעודד לעבור על החוק וכיו"ב.

5.4 הנך מתחייב שלא לצרף לכרטיסך האישי תמונת עירום, בין אם שלך ובין אם של אחר, בין אם זו צולמה על ידך ובין אם לאו.

5.5 הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש לרעה בכל מידע שהוא אשר יגיע אליך עקב שימושך באתר. לעניין זה - שימוש לרעה, בין אם באמצעות האתר ובין אם לא באמצעות האתר.

5.6 הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר אשר יש בו כדי להוות פגיעה בקניין רוחני ו/או הפרה של או פגיעה בזכויות יוצרים ו/או גניבת עין ו/או פגיעה בסוד מסחרי ו/או פגיעה בפטנט ו/או פגיעה בסימן מסחרי ו/או כל פגיעה אחרת בזכויות קניין רוחני של צד ג' כאמור. לעניין זה שימוש באתר – לרבות (מבלי להגביל): פרסום, הצבה, הפצה, משלוח הודעה, שכפול, העתקה וכיו"ב.

5.7 מבלי למעט מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לפרסם באתר פרט אישי כלשהו ו/או פרט מזהה אחר של כל אדם אחר ללא הסכמתו האישית והמפורשת לפרסום זה. פרט אישי – לרבות (מבלי להגביל): שמו, כתובתו, תמונה שלו, מספר הטלפון שלו, מספר זיהוי שלו, שמות של בני משפחתו, כינוי שלו, קוד כניסה, מספר כרטיס אשראי ו/או כל פרט אישי ו/או מזהה אחר. פרסום באתר – לרבות (מבלי להגביל): בדרך של משלוח הודעה, השארת מודעה בפורומים, פרסום הפרטים האסורים בכרטיס האישי, הרשמות באתר בשם אדם אחר ומתן פרטים אסורים שלו.

5.8 הנך מתחייב כי לא תעביר למשתמשי האתר האחרים הודעות אשר יהיו בגדר  מכתבי שרשרת, דואר זבל, וכיו"ב, בין אם באמצעות האתר ובין אם לא באמצעות האתר ע"י שימוש במידע אשר קיבלת מהאתר.

5.9 הנך מתחייב כי לא תציב באתר וכי לא תעביר למשתמשי דאבל דייט הכרויות אחרים בין אם באמצעות האתר ובין אם לא באמצעות האתר כל חומר ו/או קובץ מחשב הנושא וירוס מחשב מכל מן וסוג, ו/או תוכנה ו/או קוד העלול לפגוע ו/או לגרום נזק לאתר ו/או לתוכנה ו/או למחשב של המשתמשים האחרים.

5.10 הנך מתחייב כי לא תבצע, בין אם באמצעות חשבון דאבל דייט הכרויות האישי שלך ובין אם לאו, כל פעולה אשר יש בה כדי לפגוע באתר ו/או להאט במכוון את פעולתו ו/או להפריע לפעילותו התקינה ו/או להפיל את השרתים שלו ו/או לגרום לו נזק (הפיך או בלתי הפיך) ו/או לפגוע ביכולת משתמש אחר באתר לקבל את השירות בכל דרך שהיא.

5.11 הנך מתחייב, כי לא תבצע כל פעולה אשר יש בה כדי לנסות ולגבור על אמצעי האבטחה של האתר.

5.12 הנך מתחייב כי לא תבצע כל שימוש באתר אשר יש בה כדי לפגוע ו/או להאט במכוון את הפעולה ו/או להפריע לפעילות התקינה ו/או להפיל את השרתים של ו/או לגרום נזק (הפיך או בלתי הפיך) לכל אתר ו/או מערכת ו/או רשת מחשבים אחרת אשר אינה קשורה לאתר.

5.13 הנך מתחייב כי לא תפעל בכל דרך שהיא על מנת לקבל ו/או להשיג קודי גישה לחשבון דאבל דייט אישי של משתמש אחר באתר, וכי לא תעשה כל מעשה אשר יש בו חדירה לחשבון דאבל דייט אישי של משתמש אחר כאמור.

5.14 הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך האחראי היחידי והבלעדי לשימוש שתעשה באתר לרבות הפרטים והפרסומים המצויים בכרטיס האישי שלך, ולרבות ההודעות אשר ישלחו על ידך, וכי תהא אחראי לכל נזק שיגרם לאחר כתוצאה משימושך באתר.

5.15 הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים כי דאבל דייט שומר לעצמו הזכות, להסיר ו/או למחוק כל פרסום ו/או מידע ו/או הודעה ו/או תמונה ו/או כל דבר אחר אשר תציב ו/או תציג ו/או תשלח ו/או תפרסם באתר, כל זאת ללא צורך בהנמקה וללא חובה ליתן הודעה בכלל.

6. הבעלות באתר ובחומר המתפרסם בו

6.1 הנך מצהיר כי ידוע לך כי כל התוכן שנמצא באתר הינו בבעלותו המלאה של האתר וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל אחד אחר כל זכות בכל דבר המוצג באתר, לרבות השם, שמות של מדורים שונים באתר, שמות מסחריים, סימני מסחר וכיו"ב.

6.2 הנך מצהיר כי ידוע לך שיתכן ובאתר מתפרסמים חומרים המוגנים בזכויות יוצרים ו/או בדרך אחרת.

6.3 הנך מאשר ומסכים כי כל חומר אשר תפרסם באתר, ואשר לא יהא חסוי, בין אם באזור ציבורי באתר, ובין אם בפרטים הלא חסויים של כרטיסך האישי ובין אם בפורומים ובין אם בכל מקום גלוי אחר באתר, יהיה בבעלות דאבל דייט ונותן בזה לדאבל דייט ללא תמורה הרשאה בלתי חוזרת לבצע כל פעולה בחומר לרבות פרסומו, שינויו, מכירתו, הצגתו ברבים בכל דרך שהיא, הפצתו והעברתו לאחרים בכל דרך אחרת בין אם בתמורה אשר תשולם לדאבל דייט הכרויות ובין אם לאו.

6.4 הנך מתחייב כי לא תשכפל ו/או תעתיק ו/או תפרסם ו/או תבצע כל פעולה הפוגעת או העלולה לפגוע בקניין רוחני של דאבל דייט הכרויות ו/או של אחר אשר הגיע אליך באמצעות האתר.

7. איסור הרשאת שימוש לאחר

7.1 הנך מסכים כי ההרשאה הניתנת לך ע"י דאבל דייט הכרויות לעשות שימוש בשירות הינה הרשאה אישית, אשר אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ו/או להמחאה ו/או למכירה ו/או להורשה בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה ומתחייב כי לא תעביר ו/או תסב ו/או תמחה ו/או תמכור ו/או תוריש אותה לאחר.

7.2 הנך מאשר כי ידוע לך שהשימוש בחשבון דאבל דייט הכרויות האישי שלך ניתן לך בלבד ומתחייב כי לא תרשה לאחר לעשות בו שימוש כלשהו בין אם עבורך ובין אם לאו וכי לא תמסור לאחר וכי תהא אחראי לכך שלא יגיעו לאחר קודי הגישה לחשבון דאבל דייט הכרויות האישי שלך.

8. איסור שימוש מסחרי ו/או למטרות פרסום באתר

8.1 חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לצרכי פרסום או קידום מכירות, לרבות פרסום אתר, מוצר, שירות אחר, או כל אינפורמציה ומידע, בין אם בתמורה ובין אם לא בתמורה בין אם למטרות רווח ובין אם שלא למטרות רווח.

8.2 הנך מצהיר בזה כי לא תבצע כל פנייה וכי לא תשלח כל הודעה למשתמשים אחרים של דאבל דייט הכרויות בכל דרך שהיא, אשר יהוו שימוש באתר באופן אשר נאסר בסעיף 8.1 לעיל.

8.3 הנך מתחייב בזה שלא לעשות כל שימוש במסר האישי המופיע בכרטיס שלך ו/או באמצעות תמונה ו/או בכל דרך אחרת אשר יהוו שימוש באתר באופן אשר נאסר בסעיף 8.1 לעיל.

8.4 הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר באופן המפורט בסעיף 8.2 תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של 50 $ ארה"ב בגין כל משתמש לו תישלח הודעה כאמור.

8.5 הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר באופן המפורט
בסעיף 8.3 תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של $50 ארה"ב בגין כל משתמש אשר יחשף לפרטי המשתמש שלך ו/או לתמונתך.

8.6 הנך מתחייב כי במידה ותעשה שימוש באתר באופן המנוגד לסעיף 8.1 ואשר לא יעלה כדי המפורט בס"ק 8.2 או בס"ק 8.3, תשלם לאתר תשלום קנס מוסכם בשיעור של 500% (פי חמישה) מהשיעור המקובל בשוק עבור שימוש כאמור.

8.7 הנך מצהיר כי ידוע לך וכי הנך מסכים כי הסכומים הנקובים בס"ק 8.4 עד 8.6 הינם קנסות / פיצויים מוסכמים וכי אין בהם בכדי למנוע מדאבל דייט הכרויות לתבוע בנוסף את הנזקים אשר יגרמו לו בפועל במידה ותנקוט פעולות המנוגדות לסעיף זה.

8.8 הנך מצהיר ומתחייב כי אפילו אם תבצע את השימוש באופן המפורט בסעיף 8.1 עבור גורם אחר, הרי שפעולתך זו תחייב אותך ואת אותו גורם ביחד ולחוד וכי אתה תהיה מחויב בעצמך, באופן אישי לתשלום הקנסות הנזקים והפיצויים המוסכמים המפורטים בס"ק 8.3-8.6 לעיל.

9. קבלת משתמש לאתר והפסקת חברות

9.1 הנך מצהיר ומסכים כי ידוע לך שהאתר שומר לעצמו את הזכות שלא להסכים להצטרפותך באתר מכל סיבה שהיא וללא צורך בהסברים או בהודעה מראש.

9.2 הנך מצהיר ומסכים כי ידוע לך שהאתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק לך את אספקת שירותי ההיכרויות באתר מכל סיבה שהיא וללא צורך בהנמקות, הסברים או הודעה וכן להשעות ו/או לסגור ולמחוק את חשבון דאבל דייט האישי שלך, לרבות כל המידע אשר הצטבר בו.

9.3 ידוע לך כי באפשרותך להפוך את הסטטוס שלך באתר מ"פעיל" ל"ללא פעיל" ובכך להשעות את המשך הופעת הכרטיס האישי שלך בחיפושים מתוך דף "עדכון פרטים" באתר.

9.4 הנך מצהיר ומאשר כי על אף האמור לעיל ידוע לך שדאבל דייט הכרויות שומר לעצמו הזכות להמשיך ולשמור את פרטיך ולהמשיך ולשלוח לך הודעות (לא הודעות ממשתמשים), ומצד שני שומר לעצמו הזכות שלא לאפשר לך לחזור לסטטוס "פעיל" מכל סיבה שהיא.

10. אחריות בגין נזקים ושיפוי

10.1 הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך אחראי באופן אישי כלפי דאבל דייט הכרויות, כלפי משתמשי דאבל דייט הכרויות האחרים, וכלפי כל צד ג' בגין כל פעולה ו/או מחדל אשר תעשה ו/או תימנע מעשות באמצעות האתר.

10.2 הנך מצהיר כי ידוע לך שהנך מחוייב לעשות כל שנדרש על מנת שצד ג' כלשהו לא יפגע כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל שלך במהלך שימושך באתר וכי במידע ויפגע צד ג' כלשהו תהיה מחוייב אישית לפצותו בגין כל פגיעה ו/או נזק אשר יגרם לו.

10.3 הנך מצהיר והנך מתחייב כי ידוע לך כי הנך אחראי לשמור ולהגן על דאבל דייט הכרויות, על עובדיו, מנהליו, בעליו, סוכניו, שותפיו, משתמשי דאבל דייט הכרויות האחרים וכל צד ג' אחר כלשהו, מפני כל נזק, עלות, הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות), תביעה, פיצויים שיפסקו וכיו"ב אשר ינבעו ו/או יהיו קשורים לשימוש שלך באתר ו/או בשירות.

10.4 הנך מתחייב, כי במידה ויחוייב ו/או במידה ויתבע ו/או במידה ויקנס ו/או במידה ויבחר דאבל דייט הכרויות לשלם בפשרה כל סכום ו/או נזק ו/או פיצויים ו/או קנס ו/או תשלום אחר שהוא אשר ינבעו ו/או יהיו קשורים לשימוש שלך באתר ו/או בשירות ו/או כתוצאה מהפרת הסכם זה, הרי שאז תשפה שיפוי מלא את דאבל דייט הכרויות בגין כל תשלום אשר ישלם לרבות ההוצאות המשפטיות, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה נלווית אחרת.

11. הגבלת אחריות של דאבל דייט הכרויות.

11.1 מבלי למעט מהאמור בהסכם זה הנך מצהיר כי ידוע לך שדאבל דייט הכרויות לא יהא אחראי כלפיך בשל כל פגיעה ו/או אובדן ו/או תביעה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אשר יגרם לך בהקשר לשימושך באתר ו/או כתוצאה משימושך באתר ו/או כתוצאה ממניעות כלשהי לשימושך באתר.

11.2 מבלי למעט מהאמור הנך מצהיר כי ידוע לך כי דאבל דייט הכרויות לא יהא אחראי כלפיך בגין אבדן הזדמנויות ו/או בגין פגיעה בפוטנציאל של קשר עם בן זוג ו/או בשל פגיעה בקשר אשר נוצר עם בן זוג ו/או בגין אבדן של הודעה ו/או בגין אי משלוח הודעה ו/או בגין תקלה אשר תמנע ממך את יכולת הגישה למחשב וכיו"ב.

11.3 הנך מצהיר כי ידוע לך כי בכל מקרה דאבל דייט הכרויות לא יהא מחוייב כלפיך בסך העולה על הסך ששולם על ידך עבור השירות.

12. גילוי מידע לרשויות החוק

12.1 דאבל דייט הכרויות שומר לעצמו הזכות לגלות לרשויות החוק, בין אם על פי דרישתן, בין אם על פי צו המחייב אותו לעשות כן, ובין אם במסגרת תלונה לרשויות אותה ייזום דאבל דייט הכרויות באופן עצמאי, כל פרטים שהם של משתמש ו/או של משתמשים באתר, לרבות פרטי זיהוי, תוכן הודעות והתקשרויות באמצעות האתר, הרגלי התקשרות ושימוש באתר וכיו"ב, והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא חובת הודעה ו/או הנמקה למשתמש.

12.2 הנך מצהיר כי ידוע לך האמור בס"ק 12.1 לעיל וכי הנך מסכים לאמור בו.

13. תמיכה

13.1 הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים כי התמיכה הניתנת למשתמשי האתר הנה על בסיס התנדבותי. האתר אינו מתחייב לספק תמיכה כלשהי למשתמשים אלא על פי שיקולו בכל מקרה לגופו.

13.2 הנך מצהיר כי ידוע לך והנך מסכים כי התמיכה הניתנת למשתמשי האתר ניתנת בדרך של דאר אלקטרוני בלבד ולא בכל דרך אחרת, וכי הדרך היחידה לקבלת תמיכה טכנית ו/או תמיכה אחרת ו/או מענה לשאלות כלשהן לעניין האתר תהא בדרך של שימוש בדאר אלקטרוני לפי הכתובת:
info@doubledate.co.il

14. תניית שיפוט, מחלוקות משפטיות, ופרשנות

14.1 לבית המשפט המוסמך בחדרה תהיה הסמכות הבלעדית לפסוק בכל מחלוקת ו/או תביעה אשר תתנהל בין הצדדים בעל דבר ועניין.

14.2 אי אכיפה של תניה כלשהי בהסכם זה ע"י דאבל דייט הכרויות לא תהווה ויתור על זכותו של דאבל דייט הכרויות לאכוף אותה בכל שלב שהוא, בין אם אי האכיפה היתה זמן ארוך או קצר.

14.3 דאבל דייט הכרויות שומר לעצמו הזכות להפלות בין משתמשים - בין אם זו הפליה מגדרית בין המינים ( זכר, או נקבה וההפך) ואו בין גזע, דת ולאום,אי אכיפה של תניה כלשהי כלפי משתמש אחד, לא תחייב את דאבל דייט הכרויות לא לאכוף אותה תניה גם כלפי כלפי משתמש אחר, ואכיפת תניה כלפי משתמש אחד לא תחייב את דאבל דייט הכרויות לאכוף אותה כלפי משתמש או משתמשים אחרים,לדאבל דייט הזכות הבלעדית להפלות בין נשים וגברים וההפך.

14.4 הסכם זה יפורש בהתחשב באופי המיוחד של שירותי אינטרנט בכלל ושירותי הכרויות באינטרנט בלבד. כל מקום בהסכם זה שיש לתניה מספר פרשנויות אפשריות, תפורש התניה בהתאם לאופי הפעילות והמסחר באינטרנט.

14.5 היה ויפסק כי תניה בהסכם זה הינה בטלה, יפורש ההסכם בדרך המקיימת את משמעותו וכוונתו ובאופן החוקי אשר יביא לתוצאה הקרובה ביותר לתוצאה אשר היתה קודם לביטול התניה.

14.6 כל מקום בו יפסק כי תניה בהסכם זה הינה בטלה, תשונה התניה באופן אשר ישאיר אותה על כנה עד כמה שניתן.

15. הודעות

15.1 הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים כי האתר ישלח לך מודעות פרסום, הודעות ועדכונים באמצעות דאר אלקטרוני מעת לעת לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו, וזאת במשך התקופה בה הנך משתמש באתר וכן במהלך 24 החודשים שלאחר תום השימוש באתר.

15.2 הנך מאשר כי ידוע לך והנך מסכים כי הודעות ועדכונים שנשלחו אליך בדאר אלקטרוני ייחשבו כאילו נתקבלו בהסכמה.

תנאי רכישה +תנאי שירות :

תנאי השירות
שירות ההכרויות המקוון (להלן: "השירות") הנו אמצעי אלקטרוני המפגיש בין מבוגר אחד למשנהו. השירות ניתן ע"י דאבל דייט הכרויות, שמשרדה ממוקם בדרך הבנים 2 פרדס חנה, כניסה 1,(להלן: דאבל דייט " או "האתר").
 
הסכם זה הינו מסמך משפטי (להלן: "ההסכם") בינך לבין החברה. הסכם זה חל על אתר האינטרנטwww.doubledate.co.il  (להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר"). אנא קרא הסכם זה בעיון רב לפני הרישום לשירות. על ידי רישום לשירות, אתה הופך לחבר בשירות (להלן:"חבר"), והינך מסכים להיות מחוייב על ידי התנאים של הסכם זה כל זמן היותך חבר. אם אינך מסכים לתנאי השירות, אנא אל תירשם לשירות. התנאים של הסכם זה נתונים לשינוי ע"י דאבל דייט בכל עת, וייכנסו לתוקף מיד בסמוך לאחר מתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של ההסכם באתר. בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם הקשר הופעתם יחייב פירוש אחר:
"הסכם" פירושו הסכם זה בינך לבינינו הכולל מונחים ותנאים אלה למתן השירות, כפי שיעודכנו מפעם לפעם בהתאם לתנאים שנקבעו בזאת; "אנו, אנחנו, שלנו" פירושו דאבל דייט; "אתה, שלך, חבר", פירושו האדם הנרשם לקבלת השירות ומקבל את תנאי ההסכם ואשר פנייתו להצטרפות לשירות מתקבלת על ידנו.
 
זכאות: קטינים אינם רשאים להירשם לשירות על ידי הרישום והצטרפות כחבר הינך מאשר כי הינך לפחות בן 18 שנים. על ידי שימוש באתר האינטרנט, הינך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להיכנס להסכם זה והינך מתחייב לציית לתנאיו. החברות בשירות הנה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש בשירות לאחרים, להמחות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לכל אדם או גוף שהם.
 
רישום לשירות ורכישת מנוי
אף על פי שתוכל להירשם כחבר לשירות בחינם, אם תרצה להשתמש בכל הכלים האפשריים באתר ליצירת קשר עם חברים אחרים ולהשתמש בחלקים אחרים של השירות, עליך לרכוש מנוי ולשלם את התעריפים המפורטים במחירון שלנו להלן. לדוגמה, "חבר באתר", הוא כל מי שנרשם לאתר אך אינו משלם דמי מנוי. החבר יכול לקרוא הודעות, טקסטים ומסרים שנשלחו לתיבת הדואר שלו על ידי מנויים באתר, באופן חופשי במשך 30 ימים בלבד ממועד הרישום הראשוני לאתר, או כל תקופה אחרת שתקבע על ידי דאבל דייט(להלן "תקופת הניסיון"). החבר אינו יכול לשלוח הודעות טקסט חופשי לחברים ומנויים אחרים באתר כל עוד אינו משלם דמי מנוי. בחלוף "תקופת הניסיון" של החבר לאתר תיחסם הגישה של החבר לחלק מההודעות שבתיבת הדואר שלו באתר, ולא יוכל לקרוא חלק מהטקסטים שנשלחו אליו על ידי מנויים וחברים אחרים באתר (וגם לא לשלוח טקסטים). לעומתו "מנוי", שהינו מי שנרשם לאתר ומשלם דמי מנוי, רשאי לשלוח טקסט בצורה חופשית הן למנויים אחרים והן לחברים אחרים באתר.
 
משך תקופת הניסיון נתון לשיקולה הבלעדי של דאבל דייט, ועשוי להשתנות מעת מעת ואף להתבטל.
 
האתר מתחייב כי דואר באתר שנשלח ע"י רוכש המנוי ("הרוכש"), יישלח ליעדו באמצעות מערכת דאבל דייט לתיבת הדואר של הנמען באתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי הנמען יוכל לקרוא את הדואר, אלא בהתאם לתנאי הרישום שלו באתר, וכן כי המנוי יזכה לתגובה מן הנמען.
 
 
המחירון הוא חלק מהסכם זה, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת, לעדכן את תעריפי השימוש בשירות. כדי להפוך לחבר, עליך להירשם לשירות. אם וכאשר תירשם לשירות, הינך מסכים לספק מידע מלא, נכון ועדכני אודותיך, בכפוף לטופס ההרשמה ("מידע רישום"), ולנהל ולעדכן את המידע כדי לשמור על נכונותו ושלמותו. הינך מסכים לכך שנסתמך על המידע שמסרת בטופס הרישום כמידע מדוייק, עדכני ומלא. הינך מאשר כי אם מידע הרישום שמסרת אינו נכון, אינו מדוייק, אינו עדכני או אינו מלא בכל מובן שהוא, נוכל לשמור לעצמנו את הזכות להפסיק הסכם זה, לרבות הפסקת השימוש שלך בשירות, הסרת הפרופיל שלך מהאתר וכל אפשרויות ההתקשרות עם הפרופיל שלך, ובמקרה כזה, לא תהיה זכאי להחזר כספי על יתרת מנוי שלא נוצל.
 
תקופת ההסכם וסיומו
הסכם זה יישאר בתוקף מלא למשך השימוש שלך בשירות ו/או למשך חברותך בו למעט אם הופסק על ידך או על ידי החברה כמפורט להלן. השירות ניתן להפסקה על ידך בכל עת, מכל סיבה שהיא, בכפוף ובהתאם להנחיות שבחלק "תנאי הרכישה" בתקנון זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותך באמצעות מתן הודעה בדבר ההפסקה בכתב או בדואר אלקטרוני. באפשרותנו להפסיק את חברותך על ידי הסרת הפרופיל שלך, בכל עת, עם מתן הסבר או בלעדיו. עם הפסקת ההתקשרות על ידנו שלא עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך, אנו נחזיר לך את החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל. באחד מן המקרים הבאים לא תהא זכאי להחזר, מלא או חלקי, של דמי המנוי: א) הינך מפסיק ביוזמתך את המנוי שלך או את חברותך באתר. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשיב או לזכות אותך באופן מלא או חלקי, לפי שיקול דעתה ;או ב) אנו מגיעים למסקנה, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי הפרת את הוראות הדין ו/או זכויות צד שלישי ו/או הסכם זה. במקרים אלה נפסיק כאמור את חברותך או את המנוי שלך, ולא תהיה זכאי ואנו לא נישא בכל אחריות כלפיך או בהחזר כלשהו של החלק היחסי בדמי המנוי שלא נוצל שקבלנו ממך, ונוכל אף להמשיך לשלול ממך את השימוש בשירות בעתיד. גם לאחר סיום חברותך, הסכם זה יישאר בתוקף והוראותיו ימשיכו לחול על שני הצדדים.
 
 
השימוש שלך בשירות: כחבר, הינך מסכים כי:
1) תהיה רשאי להשתמש בשירות בהתאם ועל פי כל דין שיחול על השימוש. לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי שלך מספרי טלפון, כתובות, שמות משפחה, כתובות URL, או כתובות דואר אלקטרוני, למעט במקרים שבהם תתבקש מפורשות למידע זה, בפרק של מידע אישי סודי בשירות. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת, או דואר זבל לחברים אחרים בשירות. על מנת להגן על חברים אחרים כנגד התנהגות כאמור לעיל, הציבה דאבל דייט מגבלה של 30 הודעות ליום על החברים בשירות. הינך אחראי באופן אישי לכל קשר שבינך לבין חבר אחר בשירות. דאבל דייט שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לתווך בכל מחלוקות בינך לבין חברים אחרים בשירות.
2) הינך אחראי באופן אישי לנכונות התוכן או המידע שתפרסם או תציג בעמוד האינפורמציה (להלן: "העמוד") של השירות, או שתועבר לחברי השירות. לא תהיה רשאי לפרסם בשירות, או להעביר לחבר אחר בשירות, כל אינפורמציה אסורה לפרסום על פי דין ו/או שאינה עומדת ב"הנחיות לפרסום טקסט בפרופיל". שהינה בגדר לשון הרע, או אינפורמציה שהינה בלתי מדויקת, או פוגעת, או בלתי צנועה, או בעלת אופי מיני, או מאיימת או גזענית, או בלתי חוקית, או כל אינפורמציה שיש בה כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק זכויות קניין רוחני, או זכות לפרטיות). לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי כל התייחסות פוגעת מינית או אנטומית, או אינפורמציה שיש בה הצעות מיניות פוגעות, ולא תהיה רשאי לפרסם כל תמונה שאינה עומדת ב"הנחיות לפרסום תמונות בפרופיל" של עירום או המכילה אינפורמציה אישית או המכילה דמות של קטין. דאבל דייט שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, לדחות כל פרופיל או תמונה אשר אינם עומדים בתנאים לעיל, ובמקרה של הפרת תנאים אלה, לא תהיה זכאי להחזר של דמי מנוי שלא נוצלו במלואם.
3) תקשורת דואר אלקטרוני הנשלחת מאתנו או באמצעותנו מיועדת להפוך את חווית הגלישה המקוונת שלך לנעימה. על ידי הצטרפות כחבר בשירות, הינך מסכים לקבל הודעות באמצעות המערכת שלנו, לרבות, אך לא רק: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות, הודעות דואר אלקטרוני על "התאמות", הודעות דואר אלקטרוני על אירועים ומסיבות שאנו עורכים, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות, והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים בשירות. אם אינך מעוניין לקבל מאתנו הודעות דואר אלקטרוני, אל תירשם לשירות או בטל את השירות.
4) הינך מסכים ומאשר כי אין לנו כל אחריות למחיקה, או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות שלנו. הינך מאשר כי מאפיינים, פרמטרים או שירותים אחרים שאנו מספקים עשויים להשתנות בכל עת. הינך מאשר כי אנו שומרים את הזכות אך לא מתחייבים, להשעות, להפסיק, לבטל או למחוק את חשבונך מהשירות אם הוא אינו פעיל. "אינו פעיל" פירושו שלא נרשמת לשירות לפרק זמן מסוים, כפי שייקבע על ידנו, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי (נכון להיום, חשבון הופך ללא פעיל לאחר 12 חודשים).
5) צוות שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותך במתן תמיכה וסיוע על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך למהנה. בכל פנייה לצוות שירות הלקוחות שלנו או לעובדים אחרים בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, הינך מתחייב שלא לדבר בצורה פוגענית, או בלתי צנועה, או בעלת אופי מיני, או מאיימת, או גזענית. במקרה שמי מעובדינו יחוש, בכל שלב שהוא, מאויים או נפגע מהתנהגותך, אנו שומרים את הזכות להפסיק את חברותך לאלתר, ובמקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום בגין דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם.
 
במידה ונתקבל לגביך דיווח במסגרת השירות "דווח על חבר", בכל מקרה של שימוש לרעה בשירות, או של התנהגות בדרך העלולה להתפרש כבלתי הולמת, בלתי מוסמכת או בלתי חוקית, החברה רשאית לבדוק את הפעילות שלך באתר ולהפסיק ככל שיידרש את חברותך לאלתר, במקרה כזה לא תהיה זכאי להחזר תשלום בגין דמי המנוי ששולמו ולא נוצלו במלואם. דאבל דייט לא תישא באחריות בגין התנהגות לא ראויה ושימוש לרעה של החברים בשירותי האתר ותפעל ככל יכולתה למנוע התנהגות זו. להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות הסכם זה:
 
א) לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לישות כלשהם.
ב) לא תהיה רשאי לעקוב אחר אדם או להטרידו בכל צורה שהיא.
ג) לא תהיה רשאי לומר או לרמוז כי הצהרותיך זוכות לגיבוי ותמיכה מאיתנו.
ד) לא תהיה רשאי לעשות שימוש בכל רובוט, "עכביש", יישומי סריקה/איתור, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, למיון, ל"חציבת נתונים" (דאטה מיינינג), להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט או ההצגה של השירות או תכניו.
ה) לא תהיה רשאי לפרסם, להפיץ או לשכפל, בדרך כל שהיא, כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני.
ו) לא תהיה רשאי להסיר הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות בשירות.
ז) לא תהיה רשאי לשבש או להפריע לשירות או לאתר כלשהם, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר כלשהוא.
ח) לא תהיה רשאי לפרסם, לשלוח דואר האלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה.
ט) לא תהיה רשאי לזייף כותרת עליונה (header) או לבצע תפעול כלשהוא בסימנים מזהים על מנת להסוות מקור אינפורמציה כלשהי המועברת באמצעות השירות.
י) לא תהיה רשאי לבצע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות.
יא) לא תהיה רשאי לעשות שימוש ב- meta tags או בקוד תוכנה או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו אלינו או לשירות או לאתר הקשור לשירות כדי להפנות אדם כלשהו לאתר אינטרנט לכל תכלית שהיא.
יב) לא תהיה רשאי לתקן, להתאים, להעביר ברישיון משנה, לתרגם, למכור, לבצע ריברס אנג'ינירינג, לפענח, לבצע דה קומפילציה או לפרק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא מהשירות או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת.
יג) לא תהיה רשאי לבצע שימוש מסחרי כלשהוא באמצעות האתר. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות. הינך מתחייב כי בגין כל פעולה שכזו תפצה את אתר דאבל דייט ב- 100,000 ₪ בלא כל צורך בהוכחת נזק כלשהו דאבל דייט כפיצוי ברור ומוסכם מראש. ובכלל זה הפרת הסכם זה, הפרת הוראות חוק עוולות מסחריות.
יד) לא תהיה רשאי לשדל משתמשים אחרים בשירות להעביר לידך כספים.
טו) לא תהיה רשאי לעודד מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית או אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.
טז) לא תהיה רשאי לטעון או להעלות (UPLOAD) תמונות שאינן עומדות בתקן של "הנחיות לפרסום תמונות באתר", במסגרת המידע האישי שלך, במסגרת שירות "תמונה עדכנית" בכפוף לתנאים המפורטים ב"עמוד תמונה עדכנית" , או בכל פעילות אחרת שלך באתר. יובהר כי דאבל דייט שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למחוק כל סוג של תמונה שתועלה לאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בנוסף להשעיית ו/או חסימת המנוי אשר העלה את התמונות לאתר.
 
שיפוי על ידי החבר
תהיה אחראי להגן, לשפות, לשמור ללא פגע את דאבל דייט מנהליה, דירקטורים שלה, עובדיה, סוכניה וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק, הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו לה, הנובעים או הקשורים לשימוש שלילי בשירות, לרבות, אך לא רק א) הפרה של תנאי הסכם זה, ב)האשמות לפיהן חומרים שהינך מגיש לנו או שהינך מעביר לשירות מפירים או פוגעים בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהוא, ג) הפעילויות שלך בהקשר של השירות. שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.
 
תכנים ברשת
כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, או מידע אחר או תוכן אשר יהיו נגישים באמצעות דאבל דייט, אבל שלא הוצגו ישירות על ידי דאבל דייט, הינן של מחבריהן ואין להסתמך עליהן. מחברי המידע ישאו באחריות הבלעדית לתוכן מידע זה. דאבל דייט לא תהיה אחראית לנכונות, שלמות, או לישימות של מידע כלשהו שיימסר במסגרת השירות, ולא תאמץ או תקבל או תהיה אחראית בכל דרך שהיא לדיוק או הסתמכות על כל חוות דעת, עצה, או הצהרה שייעשו על ידי גורם כלשהו, למעט דאבל דייט. בשום מקרה לא תהיה דאבל דייט אחראית לכל הפסד או נזק שייגרמו לאדם כלשהוא אשר הסתמך על מידע או תוכן אחר שיתפרסמו בשירות או יועברו לחברים באתר.
 
דאבל דייט שומרת על זכותה, אך לא תהיה חייבת, להשגיח על חומר שפורסם בשטחים הגלויים לעין של השירות. דאבל דייט תהיה רשאית להסיר כל אינפורמציה מעין זו, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או הוראות הסכם זה. מבלי לפגוע בזכותה זו של דאבל דייט, אתה ורק אתה תהיה אחראי לתוכן של החומרים אשר תפרסם בשטחים הגלויים לעין הציבור בשירות, ובהודעות הדואר האלקטרוני שלך ותוכנות מסרים ישירים. כל ההתכתבויות בינך לבין מנויים אחרים בשירות, אשר אינן נגישות לציבור, הינן פרטיות. יובהר כי הינך מאשר דאבל דייט וכי דאבל דייט שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבדוק במסגרת השירות "דווח על חבר" את כל הפעילות של החבר המתלונן ושל החבר הפוגע ובכלל זה, אך לא רק, את כל האינפורמציה שעומדת לרשות החברה כולל כניסה לתיבת הדואר האישית של המשתמש וההודעות וההתכתבויות שמופיעות בה, במידה ודיווח כזה הובא לידיעתה במסגרת השירות לעיל.
 
.
 
חדרי צ'ט באתר
"חדרי הצ'אט" אינם מפוקחים או ממודרים על ידי דאבל דייט. החברה אינה שולטת בתכנים, בהודעות ובמידע המצויים ב"חדרי הצ'אט", וכן אינה מאשרת אותם בכל צורה שהיא. התכנים מועלים ל"חדרי הצ'אט" על ידי המשתמשים בזמן אמת וללא כל שליטה או פיקוח של דאבל דייט עליהם. התכנים הינם באחריות המשתמשים בלבד. לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לתכנים, ההודעות והמידע המועלים על ידי המשתמשים ל"חדרי הצ'אט". בהיכנסך ל"חדרי הצ'אט" הינך מקבל/ת ומאשר/ת את האמור לעיל.
 
פרטיות
המידע האישי (לרבות מידע אישי רגיש) שתספק דאבל דייט יאוכסן על גבי מחשבים. הינך מסכים שנשתמש במידע זה לבניית "פרופיל" הכולל תחומי עניין, העדפות אישיות ודפוסי גלישה האינטרנט, והינך מסכים שנאפשר לך להשתתף בשירות. כמו כן הינך מסכים לקרוא, לבדוק, לציית, לשמור ולקיים את מדיניות דאבל דייט לשמירה על פרטיות ואת התנאים הכלולים בה לזאתהננו ליידע אותך, כי המידע שהינך מספק לנו מועבר לארה"ב. כחבר בשירות, הינך מסכים כי המידע האישי שלך יועבר לארה"ב ולצדדים שלישיים והדין שיחול במידת הצורך בקשר עם השירות ותנאיו המפורטים לעיל ולהלן יחולו בכפוף לדין החל במקום אכסון המידע ,כמתחייב ממתן השירות והפעלתו.
 
היעדר מצגים:
ס מספקת את השירות כפי שהוא "as is", ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם דאבל דייט, נציגיה, או בכל הקשור לשירות. דאבל דייט במפורש מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה. בנוסף דאבל דייט אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. דאבל דייט מסייגת כל מצג או הבטחה ביחס לחיבור לשירות או זמינותו.
 
אף על פי שכל חבר חייב להסכים לתנאים של דאבל דייט, לא נוכל להבטיח שכל חבר עומד במגבלת גיל המינימום הנדרש, ובנוסף,דאבל דייט לא תהיה אחראית לכל תוכן, התקשרות או שימוש או גישה אחרת בשירות על ידי אנשים מתחת לגיל 18 שנים , אשר יש בהם משום הפרה של הסכם זה. ייתכן שחברים אחרים ומשתמשים בשירות (כולל משתמשים בלתי מורשים - "האקרים"), יפרסמו או יעבירו חומר פוגע או מגונה במסגרת השירות, ואתה כמשתמש תיחשף באופן בלתי רצוני למידע מעין זה. יתכן גם, אם כי הדבר הינו בגדר אפשרות רחוקה, שאחרים ישיגו מידע שנוגע לך בשל היותך משתמש בשירות, ושמקבל המידע ישתמש בו כדי לפגוע בך. דאבל דייט אינה אחראית לשימוש בכל מידע אישי שתגלה במסגרת השירות. אנא, בחר בזהירות את סוג המידע שאתה מפרסם בשירות או מעביר לאחרים. דאבל דייט  מסייגת כל אחריות, ללא קשר לסוג הפעולה, למעשים או להימנעות ממעשה של חברים או משתמשים אחרים בשירות (לרבות משתמשים בלתי מורשים), בין אם המעשים או ההימנעות ממעשים התרחשו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך שהיא.
 
 
תנאי הרכישה
 
תנאי רכישה אלה מתווספים לאמור באישור רכישת המנוי שקיבלת מאיתנו בדואר אלקטרוני עם הצטרפותך כמנוי לשירות, בו
פורטה תקופת המנוי המקורית, התשלום החודשי בתקופה זו והתשלום בתקופות חידוש המנוי.
 
 
בשל העובדה שאפשרות השימוש באתר כמנוי, ובכלל זה הגישה למאגר המידע הממוחשב של האתר, מוענקת ללקוח עם רכישת המנוי, לא תהא זכאי להחזר, מלא או חלקי, של דמי המנוי במידה והינך מפסיק ביוזמתך את המנוי שלך או את חברותך באתר. יחד עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשיב לך או לזכות אותך באופן מלא או חלקי, בדמי המנוי היחסיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

החברה מתחייבת כי דואר באתר שנשלח ע"י רוכש המנוי ("הרוכש"), יישלח ליעדו באמצעות מערכת דאבל דייט לתיבת הדואר של הנמען באתר. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי המנוי יזכה לתגובה מן הנמען. כמו כן, אין בשליחת ההודעה משום הבטחה של החברה לכל התחייבות שהיא כלפי המנוי. לא יינתן החזר לרוכש מנוי אשר המנוי שלו הופסק עקב הפרה של תנאי השימוש בשירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי מחיר רכישת המנוי מעת לעת.
( מסמך זה נוקט לשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא חל על שני המינים )

צוות האתר מאחל לכם הצלחה במציאת אהבה חדשה 

 

ברוכים הבאים לאתר הכרויות דאבל דייט.  אתר הכרויות זה מציע שרותי היכרויות לקשר רציני ואפילו חתונה, חיפוש אהבה לפי העדפות החיפוש והטעמים האישיים של כל אחד ואחת, מערכת יחסים עם זוגיות לטווח קצר ולטווח ארוך, ואפילו הכרויות סקס, סטוצים או מין מזדמן לכאלה שלא מעוניינים בקשר מחייב אלא רק להנאות מזדמנות ומלאות תשוקה.  אתר דאבל דייט הוא אתר הכרויות נוח ודיסקרטי לכל מי שמחפש אהבה, זוגיות, חברות, ודייטים לכל מטרה.  בעזרת אתר היכרויות זה תוכלו לחפש, למצוא ולהכיר אנשים שבדיוק כמוכם, מחפשים אהבה, קשר רציני, זוגיות וגם חתונה. בדאבל דייט, תוך דקות ספורות ובצורה קלה ונוחה תוכלו לפתוח כרטיס פרופיל עם הפרטים האישיים שלכם, ולהתחיל לחפש בן או בת זוג לפי ההעדפות האישיות שלכם.  כמו כן לאחר ההרשמה ואישור המערכת, תהיו מחוברים לעוד אלפי גולשים שמחפשים את החצי השני שלהם באתר הכרויות זה.  דאבל דייט שם לו למטרה לעזור לקהל הפנויים-פנויות שמחפשים זוגיות ואהבה באינטרנט.  עזרנו להמון גברים רווקים או בנות רווקות למצוא אחד את השני ולצאת לדייט...למה שקורה בדייט או אחריו הם כבר אחראים.  בעזרת מנוע החיפוש המתוחכם באתר, כל רווק ורווקה, או כל גבר או אישה המחפשים בן או בת זוג, יכולים לעשות זאת לפי ההעדפות האישיות שלהם ולפי סוג הקשר שהם מחפשים כגון: קשר לטווח ארוך, קשר רציני, קשר שיוביל לחתונה, חברות, קשר דיסקרטי, אהבה וגם למטרות סטוצים והכרויות סקס מזדמן.  אלפי נשים, ובינהן בחורות צעירות ונשים הצעירות בנפשן, כבר נרשמו לאתר בחיפוש אחר אהבה, אינטימיות, ודייטים שיובילו לקשר רציני ובעל משמעות בחייהן.  יש גם בנות שעדיין לא מוכנות למערכת יחסים רצינית והן מחפשות קשר למטרות בילוי, יחסי מין וסטוצים וקשר חד פעמי למטרות אינטימיות ודיסקרטיות.  לפני עשור חיפוש אהבה ומציאתו היה די פשוט עבור כולנו. מאז שהכפר הגלובלי שלנו הפך להיות תחרותי, קרייריסטי, ממוחשב ומודרני,מציאת אהבה הפכה להיות אתגר קשה עבור כולנו. ל דאבל דייט הכרויות לא חשוב בני כמה אתם, מה אתם עושים בחיים, אם מעולם לא הייתם בזוגיות או אם בדיוק עכשיו אתם מתאוששים מקשר.  אם הגעתם ל דאבל דייט הכרויות ,סימן שהגיע הזמן להתאהב מחדש.  כמו כל מי שהסתובב אי פעם עם לב רעב לאהבה, גם אנו ב דאבל דייט מכירים מקרוב את החיפוש אחר רומנטיקה, חוויה שלפעמים יכולה להיות מתסכלת עבור רובנו.  זו הסיבה שאחרי אי אילו שנים של חיפוש נמרץ החלטנו ליצור בעצמנו מקום חדש, איכותי ואנושי להתאהב בו.  אנו מאמינים שאהבה היא צורך קיומי והדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לנו, לכן אסור לנו להתפשר!!!  אנו ב דאבל דייט הכרויות יודעים "שלטנגו צריכים שניים", לא מספיק מה אנו דורשים מהצד השני חשוב לדעת גם מה הצד השני דורש. לדאבל דייט הכרויות חינם,חשובה האמינות והרצינות של המאגר כלפי הרשומים ושתהיו שבעי רצון מרמת האנשים המופיעים בו.  לדאבל דייט הכרויות חשוב שתהיו שבעי רצון מהשרות ונשמח לשמוע מה דעתך על האתר.  אנו נקבל בברכה כל הערה תגובה או עצה שלך.  אתר הכרויות דאבל דייט מהקמתו בשנת 2006 כבר הצליח להפגיש בין אלפי זוגות למטרות יחסים שונות ומגוונות.  אנו מאמינים שלכל אחד ואחת יש את המישהי ומישהו המיוחד שנועד להיות איתם, ודרך אתר זה יש סיכוי שפגישה זו תצא לפועל ודייט אחד יכול להתפתח לקשר המשמעותי ביותר בחיים.  הרשמו לאתר הכרויות זה עוד היום ובהצלחה!  צוות אתר הכרויות דאבל דייט.


הכרויות | היכרויות | אתר הכרויות | אתר היכרויות | אתרי היכרויות | אתרי הכרויות | אהבה | קשר רציני | חיפוש | הרשמה לאתר | סיפורי אהבה | פרופילים אונליין | מאמרי גולשים | שאלות ותשובות | עזרה לפנויים פנויות | שמירת פרטיות | צרו קשר | 
 

דאבל דייט - כל הזכויות שמורות
קידום אתרים ו- נבנה על ידי EKDESIGN ע"י נבנה על ידי EKDESIGN